Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 na terenie Miasta Orzesze
 
Na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.)
ustala się:
 1. I.ZASADY OGÓLNE
 1. 1.W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5, 6 letnie urodzone w latach 2018 – 2015 zamieszkałe na terenie miasta Orzesze.
 2. 2.Rodzice/prawni opiekunowie, którzy na dzień składania wniosku zamieszkują poza Orzesze ale złożą do Urzędu Miasta pisemną prośbę o wyrażenie zgody na przystąpienie do rekrutacji i oświadczenie o zamiarze zamieszkania na terenie miasta w ciągu 12 miesięcy, po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Orzesze, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
 3. 3.Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza miastem Orzesze mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkola lub szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi będą posiadały wolne miejsca.
 4. 4.Rodzice/prawni opiekunowie dziecka poniżej 3 roku życia mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej tylko w przypadku kiedy na dzień 1 września:
- przedszkole/ oddział przedszkolny przy szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami,
- dziecko urodzone w 2019r. ukończy 2,5 roku,
- o przyjęciu decyduje dyrektor w oparciu o zapisy statutowe.
 1. 5.Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.
 2. 6.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie czynności rekrutacyjnych wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze.
 3. 7.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wolne miejsca w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 4. 8.Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby, wieku i indywidualnych potrzeb dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
 1. II. KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA
 1. 1.Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych składają deklarację o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której uczęszcza dziecko, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 1. III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
 1. 1.Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzi się w oparciu o wypełniony i podpisany  wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 2. 2.Rodzice/ prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, które prowadzą rekrutację dzieci z określonych w regulaminie roczników.
 3. 3.Rodzice/ prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych według swoich preferencji, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Preferencje muszą być jednakowe na każdym złożonym wniosku.
 4. 4.Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej umieszczone na liście preferencji na pierwszym miejscu, nazywane jest przedszkolem/ oddziałem przedszkolnym przy szkole podstawowej pierwszego wyboru.
 5. 5.Rodzice/ prawni opiekunowie pobierają wniosek w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub ze strony internetowej miasta Orzesze, przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, wypełniają go i po podpisaniu składają w wybranych przez siebie  placówkach.
 6. 6.Do wniosku rodzice/ prawni opiekunowie dołączają dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów (załącznik nr 2 do 8 do Regulaminu).
 7. 7.Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 8. 8.Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka składając na wniosku swój podpis potwierdzają zgodność informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.
 9. 9.Kryteria wskazane przez rodziców/ prawnych opiekunów we wniosku rekrutacyjnym muszą być zgodne z faktycznym stanem w okresie trwania rekrutacji.
 
 1. IV.ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
 1. 1.Wniosek rozpatrywany jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, do której złożono wniosek.
 2. 2.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach wyznaczając termin przedstawienia żądanych dokumentów, może zwrócić się do Burmistrza Miasta Orzesze o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 3. 3.W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Burmistrz Miasta Orzesze korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może też wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeśli instytucje te posiadają takie informacje, może zlecić przeprowadzenie wywiadu aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 4. 4.O wyniku weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni.
 5. 5.W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 6. 6.W przypadku braku dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku przez rodziców/ prawnych opiekunów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 7. 7.Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 8. 8W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:
 1. a.wielodzietność rodziny kandydata,
 2. b.niepełnosprawność kandydata,
 3. c.niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. d.niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. e.niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. f.samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. g.objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. 9.Kryteria wymienione w punkcie 8 mają jednakową wartość.
 2. 10.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po jego zakończeniu przedszkole/ oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący (Miasto Orzesze):
 1. a.dziecko uczęszcza do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w bieżącym roku szkolnym na terenie miasta Orzesze lub do żłobka,
 2. b.dziecko, którego rodzice/ prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą lub studiują w trybie dziennym. Kryterium dot. również rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko,
 3. c.dziecko, którego rodzic/ prawny opiekun mieszka na terenie miasta Orzesze i rozlicza podatek od osób fizycznych w Urzędzie skarbowym zgodnym z miejscem jego zamieszkania (Orzesze),
 4. d.dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało lub  rozpoczynało edukację w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji wniosku rekrutacyjnego (do tego samego przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej),
 5. e.dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje lub rozpoczyna edukację w szkole podstawowej, w której mieszczą się oddziały przedszkolne, do których kandyduje,
 6. f.przedszkole/ oddział przedszkolny przy szkole podstawowej jest placówką pierwszego wyboru na wniosku lub jedyne wybrane.
 1. 11.Jeżeli w procesie rekrutacji na jedno miejsce przypadać będzie więcej niż 1 kandydat z tą samą  liczbą przyznanych punktów, o przyjęciu zadecyduje jego wiek. Przyjęty zostanie najstarszy kandydat a pod uwagę będą brane rok, miesiąc i dzień urodzenia. 
 
 1. 12.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy sporządzonej w porządku alfabetycznym dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 2. 13.Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane w terminie 3 dni po wywieszeniu listy zakwalifikowanych. Potwierdzenie woli składa się w jednej placówce.
 3. 14.Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/ prawni opiekunowie złożyli deklarację woli zapisu.
 4. 15.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w porządku alfabetycznym oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.
 5. 16.Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych opatrzone są adnotacją o dniu podania do publicznej wiadomości oraz podpisane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 1. V.POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
 1. 1.Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w terminie do 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 2. 2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od złożenia wniosku i zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższa liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą otrzymał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. 3.Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 4. 4.Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. 5.Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 1. VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. 1.Dane osobowe zawarte we wniosku rekrutacyjnym wraz z załącznikami zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, przechowywane są nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 2. 2.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane w przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi przez okres roku, z wyjątkiem przypadku gdy na rozstrzygnięcie dyrektora placówki wniesiona została skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. 3.Zasady przyjęcia kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w trakcie trwania roku szkolnego, określa statut danej placówki.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MAISAT ORZESZE WS. TERMINÓW REKRUTACJI:Zarządzenie Burmistrza Miasta Orzesze
UCHWAŁA RADY MIASTA WS. KRYTERIÓW MIEJSKICH:Uchwała Rady Miejskiej
DRUK : kontunacja OP 2021_2022
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola2021_2022
Oświadczenia do wniosku rekrutacyjnego:  oświadczenia
Potwierdzenie-woli-2021