Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego SP4 Orzesze
potwierdzenie WOLi OP 2020Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych
 przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 na terenie Miasta Orzesze
 
Na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2019r.  Poz. 1148 z późn. zm. )
 
ustala się :
 
 1. ZASADY OGÓLNE
 
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 , 6 letnie urodzone w latach
  2017-2014 zamieszkałe na terenie miasta Orzesze.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy na dzień składania wniosku zamieszkują poza Orzeszem, ale złożą do Urzędu Miasta pisemną prośbę o wyrażenie zgody na rekrutację i oświadczenie
  o zamiarze zamieszkania na terenie gminy w przeciągu 12 miesięcy po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Orzesze, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Orzeszem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej dopiero
  w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkola  lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi będą  posiadały wolne miejsca.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka poniżej 3 roku życia mogą ubiegać się o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego tylko w sytuacji kiedy na dzień 1 września :
- przedszkole/oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami,
- dziecko urodzone w 2018r. ukończy 2,5 roku,
- o przyjęciu decyduje dyrektor, w oparciu o zapisy statutowe.
 
 1. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/lub szkoły z oddziałem przedszkolnym.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych  w harmonogramie.
 3. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
  w szkołach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby, wieku
  i indywidualnych potrzeb dzieci  kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych
  w rekrutacji do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
 
 1. KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA
 
 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych składają deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym  w przedszkolu lub szkole, do którego dziecko uczęszcza, w terminie 7 dni poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 2. Rodzice składający deklarację  kontynuowania  edukacji przedszkolnej  nie mogą brać udziału w rekrutacji w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
  na terenie miasta  Orzesze.
 
III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA  LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
 
 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach lub w szkołach  z oddziałami przedszkolnymi  prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. ( załącznik nr 1 )
 2. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci
  z określonego rocznika.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Preferencje przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi muszą być jednakowe na każdym złożonym wniosku.
 1. Przedszkole/szkoła z oddziałami przedszkolnymi umieszczona na liście preferencji
  na pierwszej pozycji nazywane są przedszkolem/ szkołą z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w przedszkolu/szkole z oddziałami przedszkolnymi lub ze strony  internetowej miasta Orzesze, przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wypełniają go i po podpisaniu składają w placówce.
 1. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. ( załączniki nr 2 do 6)
 1. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 1. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 1.  ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
 
 1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna, powołana w przedszkolu/szkole z oddziałami przedszkolnymi, gdzie złożono wniosek kandydata.
 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), może zwrócić się
  do Burmistrza Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 2. Burmistrz Miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta
  z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych
  o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
 3. O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz Miasta niezwłocznie informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni.
 1. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 2. W przypadku braku dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów  określonych we wniosku komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 3. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone
  w ustawie Prawo Oświatowe tzw. kryteria ustawowe tj.:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole, szkoła z oddziałami przedszkolnymi  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący tzw. kryteria samorządowe tj.:
 1. kandydat  uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w na terenie miasta
   Orzesze lub do żłobka i rodzice kandydata nie złożyli   deklaracji  kontynuowania edukacji
   przedszkolnej  w tym przedszkolu lub szkole z oddziałami przedszkolnymi,
 2. kandydat obojga rodziców pracujących/ studiujących w systemie stacjonarnym
 3. kandydat jest rodzeństwem dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub rodzeństwo kandydata kandyduje do tego samego przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi,
 4. kandydat jest rodzeństwem ucznia szkoły podstawowej i kandyduje do oddziału przedszkolnego w tej samej szkole, do której uczęszcza rodzeństwo,
 5. przedszkole jest placówką pierwszego wyboru na liście preferencyjnej lub jest jedyną
  wybraną placówką.
 
 1.  W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc po drugim etapie rekrutacji
   tzn. po rozpatrzeniu kryteriów tzw. samorządowych   i uwzględnieniu preferencji wśród
  kandydatów, którzy osiągnęli minimalną wymaganą liczbę punktów stosuje się
   kryterium dodatkowe tj. kryterium wieku i w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci najstarsze. Brana jest pod uwagę data urodzenia dziecka, tj. rok, miesiąc, dzień.
 2.  Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy w porządku alfabetycznym dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole z oddziałami przedszkolnymi, do której dziecko zostało zakwalifikowane w terminie 5 dni po wywieszeniu listy dzieci zakwalifikowanych.
 4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę w porządku alfabetycznym kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi.
 
 1. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci  mogą:
a) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzeniu uzasadnionej odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
b) wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 1.  Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi służy skarga do sądu administracyjnego.
 2. Burmistrz Miasta wskazuje rodzicom/prawnym opiekunom dziecka nie przyjętego do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, wolne miejsce w innej placówce przedszkolnej na terenie miasta Orzesze.
 3. Składana przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów dokumentacja rekrutacyjna
  w postaci  wniosku o przyjęcie  dziecka do przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi wraz z załącznikami  obowiązuje na czas trwania rekrutacji oraz zaplanowania pracy placówki w roku szkolnym 2020/2021.
 4. Zasady przyjęcia kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole  na wolne miejsca w grupie w ciągu roku szkolnego  określa statut placówki.
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolego przy SP4
wniosek OP 2020_2021

załączniki do wniosku :
załącznik nr 2, rodzina wielodzietna
załącznik nr 3 - samotne wychowanie
załącznik nr4- nie złożenie kontynacji w innym przedszkolu
załącznik nr 5- rodzeństwo kandydata
załącznik nr 6- 1 wybór

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 
            Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Orzesze informuje, że rekrutacja do orzeskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w terminie od 13 do 31 stycznia 2020 r.
W rekrutacji mogą barć udział dzieci z rocznika 2014 – 2017. Szczegółowych informacji dotyczących wzoru wniosku i załączników, które należy złożyć do rekrutacji udzielają poszczególne placówki przedszkolne.
            Jednocześnie Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli w obecnym roku szkolnym przypominamy o konieczności złożenia w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, deklaracji woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w tymże przedszkolu. Deklarację należy złożyć w terminie od 2 do 10 stycznia 2020r. Nie złożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.
 
 
1. Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu              (32) 22 15 278
2. Przedszkole Orzeszkowe Brzdące nr 2 w Orzeszu                       (32) 22 13 710
3. Przedszkole Tęczowy Promyk nr 3 w Zawadzie                           (32) 22 15 610
4. Przedszkole Zdrowe Jagódki nr 6 w Zawiści                                 (32) 22 13 552
5. Przedszkole nr 7 w Gardawicach                                                   (32) 22 13 101
  
1. Oddział Przedszkolny przy SP4 w Jaśkowicach                         (32) 22 15 558
2. Oddział Przedszkolny przy SP5 w Zazdrości                              (32) 22 15 216
3. Oddział Przedszkolny przy SP8 w Mościskach                           (32) 22 15 724
4. Oddział Przedszkolny przy SP9 w Zgoniu                                  (32) 22 15 725
5. Oddział Przedszkolny przy SP10 w Woszczycach                      (32) 22 15 122


deklaracja kontynacji OP 2020_2021