Reforma Oświaty etap II na rok szkolny 2018/2019

 
 1. 1. Przeniesienie dziecka w nowy obwód szkoły dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczają do klasy III oraz  klasy VI szkoły podstawowej.
 2. 2. Deklarację  o przeniesieniu dziecka w nowy obwód szkoły należy złożyć najpóźniej do 26 stycznia 2018 roku w sekretariacie szkoły, do której aktualnie uczęszcza uczeń.
 3. 3. Druk deklaracji będzie do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły (deklaracja) od dnia 11 grudnia 2017r.  
 4. 4. Deklaracje o przeniesieniu ucznia w nowy obwód szkolny odbywać się będą według następującej zasady:
 • a) deklaracje rodziców uczniów, który zamieszkują w przynależnym obwodzie szkolnym – wszystkie deklaracje otrzymują pozytywną akceptację
 • b) decyzja Dyrektora szkoły o przyjęciu ucznia spoza obwodu danej szkoły tylko w przypadku wolnych miejsc w nowo utworzonym oddziale klasowym (złożona deklaracja nie może powodować konieczności uruchomienia dodatkowego oddziału)
 1. 5. Informacja potwierdzająca uruchomienie oddziału klasowego w przekształcanej szkole jest uzależniona od liczby złożonych deklaracji. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do decyzji negatywnej w przypadku małej liczby złożonych deklaracji. Ostateczna informacja dotycząca uruchomienia oddziału zostanie przekazana przez szkołę rodzicom do końca marca 2018 r. po przeprowadzeniu analizy ilościowej.
 2. 6. Rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej zostanie przeprowadzona w styczniu 2018 r. - w oparciu o uchwalone obwody szkolne.
  W przypadku wolnych miejsc w szkołach podstawowych rekrutacja uzupełniająca do klasy I przewidywana jest w sierpniu 2018 r.
 3. 7. Wykaz obwodów szkolnych można pobrać tutaj :skan_uchwała_projekt dostosowania sieci SP i G
 4. 8. Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędzie się w styczniu 2018 r. w następujących terminach:
 • 02 stycznia – 09 stycznia 2018 r. - potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego
 • od 10 stycznia do 24 stycznia 2018 r. – możliwość składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej.
 1. 9. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas I szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej UM, w Gazecie Orzeskiej wydaniu grudniowym oraz facebooku gazety orzeskiej.