Regulamin zapisu dzieci na dyżur wakacyjny organizowany
w przedszkolach dla których organem  prowadzącym jest miasto Orzesze


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 poz.910 i 1378 oraz z 2021 poz.4, 619 i 762);
Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 poz. 502);
Uchwała NR XXVIII/326/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 12 stycznia 2017r.       w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych  prowadzonych przez Miasto Orzesze.

§ 1
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2019 poz. 502) § 12. ust.1, przedszkola funkcjonują przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw, ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
 2. Na wniosek dyrektorów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych organ prowadzący wyznaczył przerwy w pracy powyższych placówek w okresie od 1.07.2021r. do 31.08.2021r. zgodnie       z harmonogramem, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Harmonogram, o którym mowa w ust.2 podawany jest do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

§ 2
 1. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców, w ogólnie dostępnym miejscu (tablica ogłoszeń) do dnia 14 maja 2021r.– wykaz dyżurujących przedszkoli oraz zasady zapisu, sposób zgłaszania i terminy składania wniosków o przyjęcie dziecka do dyżurującego przedszkola.
 2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą wyłącznie dzieci uczęszczające      do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orzesze.
 3. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest w szczególności dla tych dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują.
 4. W czasie trwania wakacji przedszkola pełnią dyżur przez 1 miesiąc kalendarzowy, każde przedszkole według harmonogramu (załącznik nr 1          do regulaminu) w następujących układach: 
 1. Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1 Orzesze, ul. K. Miarki 4a – Przedszkole nr 2 Orzesze, ul. Miła 1a
 2. Przedszkole nr 3 Orzesze - Zawada, ul. Szkolna 55 – Oddziały przedszkolne przy SP nr 4 Orzesze – Jaśkowice ul. Stuska 10
 3. Oddziały przedszkolne przy SP5 Orzesze – Zazdrość, ul. Żorska 101 – Oddziały przedszkolne przy SP 10 Orzesze – Woszczyce, ul. Norwida 2
 4. Przedszkole nr 6 Orzesze – Zawiść, ul. Mikołowska 128 – Przedszkole   nr 7 Orzesze – Gardawice, ul. Mleczna 2
 5. Oddziały przedszkolne przy SP 8 Orzesze – Mościska, ul. Chrobrego 64 - Oddziały przedszkolne przy SP 9 Orzesze – Zgoń, ul. Kobiórska 1.

5. Przedszkole dyżurujące organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających do drugiego przedszkola z podanego układu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor dyżurującego przedszkola może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur spoza swojego rejonu, o którym mowa w § 2ust. 4.
Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
6. O liczbie oddziałów, ostatecznie uruchamianych na okres dyżuru wakacyjnego, decyduje dyrektor przedszkola. 

§ 3
 1. Zapisy na dyżur wakacyjny przebiegają wg następującego harmonogramu:
1) 17 maja 2021r. - 28 maja 2021r. - przyjmowanie wniosków  o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. 
Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani zapisaniem dziecka na dyżur wakacyjny proszeni są o złożenie w w/w terminach wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dyżurującego. We wniosku proszę wpisać numer przedszkola, do którego zapisane zostanie dziecko.
Wnioski można pobrać w placówce, do którego dziecko uczęszcza. Wniosek musi posiadać pieczątkę przedszkola będącą potwierdzeniem uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
 1. 07 czerwca 2021r. godz. 12:00 - opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
 2. 07 – 10 czerwca 2021r. do godz. 12:00- podpisanie „Oświadczenia w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego” z dyrektorem dyżurującego przedszkola. 
 3. 11 czerwca 2021r. godz. 12.00 – opublikowanie listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.
Niepodpisanie w/w oświadczenia w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
 
 1. Na podstawie oświadczenia rodzic/opiekun prawny wnosi opłatę za korzystanie          z wyżywienia i godzin pobytu płatnych z dołu, do 10-go dnia następnego miesiąca na rachunek przedszkola dyżurującego. 
Informacji o wysokości opłaty i numerze konta udziela sekretariat dyżurującego przedszkola.

§ 4
 1. O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje kolejno:
  1. zatrudnienie obojga rodziców (oświadczenie -  załącznik nr 3)
  2. niepełnosprawność obojga lub jednego z rodziców, niepełnosprawność kandydata, rodzeństwa kandydata (zaświadczenie/orzeczenie),
  3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oświadczenie -  załącznik nr 4),
  4. objęcie kandydata pieczą zastępczą (zaświadczenie),
  5. wielodzietność (oświadczenie -  załącznik nr 5),
  6. pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin (na wniosku),
  7. kolejność zgłoszeń (rejestr zgłoszeń).
 2. Liczba wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach w czasie trwania dyżuru wakacyjnego podana jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu – (harmonogram).

§ 5
W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego może poinformować Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca – o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

§ 6
 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożony "Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem pieczątką przedszkola na wniosku faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
 3. Wniosek na dyżur wakacyjny zawiera m.in. poniższe informacje:
 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę urodzenia,
 • nr pesel dziecka
 • aktualny adres zamieszkania,
 • oświadczenie rodzica o zatrudnieniu,
 • numer telefonu do szybkiego kontaktu,
 • konkretny termin pobytu dziecka w przedszkolu,
 • ilość posiłków, z których dziecko będzie korzystało,
 • dodatkowe ważne informacje o dziecku mające wpływ na jego funkcjonowanie w placówce,
 • upoważnienie dla osób odbierających dziecko z przedszkola.
 
 1. Rodzic/opiekun prawny pobiera taką ilość wniosków w ilu przedszkolach zamierza umieścić dziecko na dyżurze wakacyjnym max. 2 wnioski
 2. Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do dyżurującego przedszkola w dniach 17 – 28 maja 2021r.
Wpływające do przedszkola wnioski są rejestrowane wg kolejności wpływu,      co rodzic /opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem.
Adresy i numery telefonów dyżurujących placówek dostępne są na stronie Urzędu Miasta Orzesze.

§ 7
Czas pracy przedszkola dyżurującego określony jest w harmonogramie (załącznik nr 1 do regulaminu)


§ 8
 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny podpisują oświadczenie z dyrektorem przedszkola/oddziału przedszkolnego (załącznik nr 6 do regulaminu)
 2. W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą:
1) 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie            z Uchwałą NR XXVIII/326/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie                              z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych  prowadzonych przez Miasto Orzesze.
2) Opłata za żywienie 7,80 zł za dzień x ilość dni pobytu deklarowanych przez rodzica.
3) Opłaty, o których mowa w ust.2 pkt.1 i 2  rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wnieść w terminie określonym w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu przelewem na podane konto bankowe.
4) Wysokość należnej opłaty wynika z podpisanego z przedszkolem 
    Oświadczenia.
5) Rodzic/opiekun prawny ma prawo potwierdzić u Intendenta dyżurującej placówki wysokość naliczonej kwoty przed dokonaniem wpłaty.
6) Rozliczenie szczegółowe pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w placówce dyżurującej.

§ 9
 1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom/opiekunom prawnym dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola.
 
 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w czasie  niezakłócającym wydawania posiłków.
 
 1. W czasie dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele lub osoby dyżurujące mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości          i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku               o przyjęcie dziecka.§ 10
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących na placówce regulaminach.
Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor przedszkola.

§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2021r.


WNIOSKI DO POBRANIA:
wniosek2021
oświadczenie nr 3
oświadczenie nr4
załącznik nr5

oświadczenie2021r